รับสมัครบุคลากรเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2560 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2560

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน ตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับคนละ 300 บาท (มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรที่ไม่เคยเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงจัดให้มีการสอบวัดระดับดังกล่าวขึ้นใน วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ส่วนการพูด (Speaking) ณ อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 13.00-16.00 น.
2. ส่วนที่เป็น Paper based ณ อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 16.30-18.30 น.

และกรุณาส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

 

บันทึกข้อความสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2560

ใบสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2560

ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU