รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2563 (ปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2563)

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ปิดรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563)

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว โดยผลการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครภายในวันที่กำหนดข้างต้น

 

เอกสารเพิ่มเติม

บันทึกข้อความขอเชิญเข้ารับสมัคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-รายละเอียดหลักสูตร 1/2563
ใบสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 1/2563

 

หมายเหตุ:

  1. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2563 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง www.hrd.kmutt.ac.th
  2. มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายครั้งแรกให้กับบุคลากรที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  3. กรณียกเลิกการจองอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน และทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา ไปยังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  4. หากในแต่ละรอบมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรอบการอบรม
  5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดาราวีณ์ โทร 02-470-8078 

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU