รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 (ปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 (ปิดรับสมัครวันที่ 29 กรกฎาคม 2562)

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว โดยผลการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. และส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่กำหนดข้างต้น

 

เอกสารเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัคร อบรมคอม 2-2562

 

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดาราวีณ์ โทร 8078 

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU