รับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่: https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg (ใช้งานผ่าน VPN) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและอีเมล์ของผู้เข้ารับการทดสอบ
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ชิดชนก  สายชู MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th)

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU