รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 19.00น. ณ คณะศิลปศาสตร์

 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี 2563
รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี 2563

 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-470-8078

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU