รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2565

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สามารถสมัครได้ที่: https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg (ใช้งานผ่าน VPN) ได้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ hrd.kmutt.ac.th และ อีเมล์ของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สิริพร ปานแสง MS Teams : siriporn.pan@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU