รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ผ่านทาง www.hrd.kmutt.ac.th และทางอีเมล์ของผู้เข้ารับการทดสอบ
ช่องทางการสมัคร: https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ชิดชนก  สายชู MS Team: chidchanok.sai@kmutt.ac.th)

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU