รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2564

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์
สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 4 มกราคม 2564 ผ่านทาง  https://hrd.kmutt.ac.th   และ อีเมล์ของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
ลิงก์สมัครเข้ารับการอบรม : bit.ly/EngDe264
บันทึกข้อความรับสมัครอบรมฯ 2-2564
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-470-8078

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU