รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2559 เวลา 17.00-19.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดและใบสมัครดังเอกสารแนบ

 หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-470-8088, 02-470-8077

เอกสารแนบ

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ 3/2559

ใบสมัครเข้ารับการอบรม 3/2559

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU