ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน” สำหรับพนักงาน ระดับต้น 1 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน” สำหรับพนักงาน ระดับต้น 1

          สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคค กำหนดจัดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน” สำหรับพนักงาน ระดับต้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงษ์ อาคารเรียนรวม 2
  • รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SCIENCE CONNECT ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
  • รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม SCIENCE CONNECT ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการนั่งเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยมาด้วย

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU