ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรับรองสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยบริษัท Advance HE ของประเทศอังกฤษ

วัตถุประสงค์

  1. ให้บุคลากรกลุ่มวิชาการในตำแหน่งอาจารย์  และผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาการศึกษา  ตระหนักและเรียนรู้ศักยภาพของตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้เป็นแบบบูรณาการซึ่งเน้น  การมีปฏิสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวคิด  และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนและเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
  2. ให้บุคลากรกลุ่มวิชาการในตำแหน่งอาจารย์สามารถแสดงสมรรถนะระดับ Fellow (Descriptor2)  หรือ Senior Fellow (Descriptor3) และส่งเอกสารเพื่อรับการประเมินสมรรถนะระดับ Fellow (Descriptor2)   หรือ Senior Fellow (Descriptor3) ตามข้อกำหนด UK PSF  (UK – Professional Standard Framework)โครงการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนกันยายน  2563 สถานที่  Knowledge Exchange Center (KX)

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ HEA_CLTHE

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ HEA_TSMC

กำหนดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละโมดูล

advanceHE

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU