ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (เริ่มอบรมวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจทั่วไป นอกเหนือจากเกณฑ์ฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ สำนักงานคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมาที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

 หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ. โทร 8078, 8088

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU