ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (เริ่มอบรมวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจทั่วไป นอกเหนือจากเกณฑ์ฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ สำนักงานคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมาที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

 

 หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ. โทร 8078

 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU