ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565
และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ:
1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.
2. ลิงก์เข้าร่วมอบรมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียน
3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก  สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/ MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU