ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564
และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564
หมายเหตุ:
1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.
2. กรณียกเลิกการเข้าอบรมฯ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้ารับการอบรม
3. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท
4. ลิงก์สำหรับการเข้าร่วมอบรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก  สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/ MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU