ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 รุ่นที่ 2 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 รุ่นที่ 2

ประมวลคำ (Word Processing)
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

การนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentation)
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

การสร้างตารางงาน (Spreadsheets)
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 รุ่นที่ 2

หมายเหตุ:
1. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมฯ ต้องแจ้งล่วงหน้ามายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนวันเข้าอบรม

2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท

3. บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมในแต่ละหลักสูตร สามารถชําระได้ที่สํานักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี และนําสําเนาใบเสร็จการชําระเงินส่งที่สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

4. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ดาราวีณ์ 8078

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU