ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

จำนวนทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร  Reading and Vocabulary ระดับสูง  อบรมระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น.(ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้อง SoLA505  ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์
2. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง อบรมระหว่างวันที่  21 มกราคม – 11 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น.(ทุกวันจันทร์และวันพุธ) ณ ห้อง SoLA313  ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
3. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น อบรมระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้อง SoLA313  ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
4. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง อบรมระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้อง SoLA314  ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

หมายเหตุ  : สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 มกราคม 2562 และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สิริพร ปานแสง โทร. 807

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU