ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 3/2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 3/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 3/2559

  • รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
  •  รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2559

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 สำนักคอมพิวเตอร์
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ดาราวีณ์ (โทร.8078)

***สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดลำดับการเข้าอบรม ตามลำดับการส่งเอกสารพร้อมไฟล์ครบถ้วนก่อน***

หมายเหตุ
1. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน และทำบันทึกข้อความผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก  ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด คนละ 300 บาท

3. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จึงจะถือว่าผ่าน

4. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการติดตาม และประเมินผลภายหลังการอบรมอย่างน้อย 6 เดือน

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร “สารพัน Media กับการสร้างงานนำเสนอ” รุ่น 1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร “สารพัน Media กับการสร้างงานนำเสนอ” รุ่น 2

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU