ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2/2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

ส่วนการพูด (Speaking) ณ ห้อง SoLA 907  ชั้น 9 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 13.00-16.00 น.

ส่วนที่เป็น Paper based ณ ห้อง SoLA 101  ชั้น 1 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 16.30-18.30 น.

หมายเหตุ :

  1. บุคลากรที่มีเครื่องหมาย * กรุณามาเข้าสอบการพูด (Speaking) ณ ห้อง SoLA 907 ชั้น 9 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 10.00-11.30 น.
  2. บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการสอบวัดระดับ จำนวน 300 บาท สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณชัญญา โทร 8088

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU