ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 2 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 2

ประมวลคำ (Word Processing)

  • ระดับที่ 1 => วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
  • ระดับที่ 2 => วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
  • ระดับที่ 3 => วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)


การนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentation)

  • ระดับที่ 1 => วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
  • ระดับที่ 2 => วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
  • ระดับที่ 3 => วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)


การสร้างตารางงาน (Spreadsheets)

  • ระดับที่ 1 => วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
  • ระดับที่ 2 => วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
  • ระดับที่ 3 => วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 2


หมายเหตุ:

1. บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมแต่ละหลักสูตร จำนวน 300 บาท สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
2. กรณียกเลิกการเข้ารับการอบรมฯ ต้องแจ้งล่วงหน้ามายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนวันเข้าอบรม
3. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท
4. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ดาราวีณ์ 8078

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU