ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  จำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง  อบรมระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น.(ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้อง SoLA505  ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์
2. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง อบรมระหว่างวันที่  10 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น.(ทุกวันจันทร์และวันพุธ) ณ ห้อง SoLA314  ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
3. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น อบรมระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้อง SoLA313  ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
4. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง อบรมระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้อง SoLA314  ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงิน ส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562


หมายเหตุ  : สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สิริพร ปานแสง โทร. 8078

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU