ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับต้น ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2562 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้อง SoLA505 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์
2. หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2562 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้อง SoLA506 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์
3. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2562 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้อง SoLA309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
4. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2562 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้อง SoLA313 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1-2563

หมายเหตุ  : สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตรนั้น

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2562 และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สิริพร ปานแสง โทร. 8078

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU