ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้อง SoLA 505 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์
2. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. (ทุกวันจันทร์และวันพุธ) ณ ห้อง SoLA 505 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์
3. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 10 มีนาคม 2563  เวลา 17.00 – 19.00 น. (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ  ห้อง SoLA 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
4. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) ณ ห้อง SoLA 313 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

หมายเหตุ  : สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สิริพร ปานแสง โทร. 8078

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU