ประกาศผลทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากร ครั้งที่ 1/2566

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565)
หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก  สายชู อีเมล์/ MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU