ประกาศผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ครั้งที่ 1/2565

ประกาศผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
จำนวน 2 รุ่น โดยจัดเมื่อวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 (รุ่นที่ 1) และวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 (รุ่นที่ 2)
หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก  สายชู อีเมล์/ MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU