ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564)
หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก  สายชู E-mail: chidchanok.sai@mail.kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU