ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1-2564
เกณฑ์การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :นางสาวอนุสรา ชูชื่น (อุ๊กอุ๋ย)
MS Team : anusara.chu@kmutt.ac.th
email : anusara.aa@mail.kmutt.ac.th
โทรมือถือ /Line : 0809277257

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU