ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 2-2563

เกณฑ์การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Training Road Map)

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดาราวีณ์ โทร 8078 e-mail: darawee.mai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU