ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  จำนวนทั้งหมด 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง ขอเปลี่ยนวันเริ่มอบรมเป็นวันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป (จากเดิมคือ 16 มกราคม 2560)
2. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ :  โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจาก มีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร )

ทั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจทั่วไป นอกเหนือจากเกณฑ์ฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ สำนักงานคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมาที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ. โทร 8087

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU