ประกาศผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ครั้งที่ 2/2565

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565)
หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก  สายชู อีเมล์/ MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU