ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ เตรียมพร้อมกายใจ สูงวัยอย่างสมาร์ท – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ เตรียมพร้อมกายใจ สูงวัยอย่างสมาร์ท

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เตรียมพร้อมกายใจ สูงวัยอย่างสมาร์ท” เหมาะสำหรับบุคลากรผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้สนใจทั่วไป จำนวน 120 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มจธ. (พื้นที่การศึกษาบางมด) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดตามใบประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เตรียมพร้อมกายใจ สูงวัยอย่างสมาร์ท

 หมายเหตุ สามารถสอบถามและสมัครโดยตรงได้ที่ เบอร์ 8441-8446 คุณณัฐเศรษฐ์ หรือ 8087 คุณอนุสรา

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU