ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ปี 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ปี 2563

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น โดยมีค่าลงทะเบียน 12,000 ดังนี้

1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 ที่พัก โรงแรมเดอะปาร์ค – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ทัศนศึกษาเส้นทางวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ถ้ำเชียงดาว – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ไร่ชา 2000 ฮิโนกิแลนด์ (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
          2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่พัก โรงแรมเดอะปาร์ค – สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ ทัศนศึกษาเส้นทางจ.ลำพูนและอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ผ้าฝ้ายดอนหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง น้ำตกวชิรธาร ดอยอินทนท์ พญาเสือโคร่ง ณ ขุนวาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดโครงการ พร้อมรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครภายในวันที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติให้สิทธิกับบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุได้คนละ 1 ครั้ง

 

เอกสารเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2563

รายละเอียดโครงการ รุ่นที่ 1

รายละเอียดโครงการ รุ่นที่ 2

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงความจำนงที่พัก รุ่นที่ 1

แบบแสดงความจำนงที่พัก รุ่นที่ 2

แนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม / อบรม สัมมนาในประเทศ

แบบรายงานการเดินทางการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย

แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

ใบรับรองการจ่ายเงิน

Categories: ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายนอก

MENU