ขอเชิญบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2560 จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน 9,800 บาท (กรณีพักคู่) และ 12,800 บาท (กรณีพักเดี่ยว) ดังนี้

1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

(ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 13 มกราคม 2560)

2.  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560

(ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

3. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560

(ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560)

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดโครงการ พร้อมรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://hrd.kmutt.ac.th และส่งใบสมัครภายในวันที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติให้สิทธิกับบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุได้คนละ 1 ครั้ง

 

เอกสารเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2560

แนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดโครงการ รุ่นที่ 1

รายละเอียดโครงการ รุ่นที่ 2

รายละเอียดโครงการ รุ่นที่ 3

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม / อบรม สัมมนาในประเทศ

แบบรายงานการเดินทางการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย

แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

ใบรับรองการจ่ายเงิน

Categories: ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายนอก

MENU