กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญบุคลากรผู้มีอายุ 50 – 60 ปี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญบุคลากรผู้มีอายุ 50 – 60 ปี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

ด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 7,848 บาท ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) จำนวน 8 รุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม 2562 (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561)
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 11 มกราคม 2562)
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 25 มกราคม 2562)
  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2562 (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
  • รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2562 (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562)
  • รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562 (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562)
  • รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
  • รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2562 (ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 )

 

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือเชิญ – บันทึกข้อความ

โครงการอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

แบบยืนยันการเข้าร่วมสัมนา

กำหนดการ

รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม / อบรม สัมมนาในประเทศ

แบบรายงานการเดินทางการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย

แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

ใบรับรองการจ่ายเงิน

Categories: ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายนอก

MENU