โครงการ On-Boarding Program สำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการ และสายวิชาชีพอื่นๆ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ On-Boarding Program สำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการ และสายวิชาชีพอื่นๆ

โครงการ On-Boarding Program 
สำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการ และสายวิชาชีพอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีวิสัยทัศน์ 5 มุ่ง คือ 1) มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยใฝ่เรียนรู้  2) มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 3) มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี 4) มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม  5) มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประกอบกับเป้าหมายหลัก 6 ด้านของมหาวิทยาลัยฯ โดยหนึ่งในเป้าหมายดังกล่าวที่นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่องค์กร และการปลูกฝังให้บุคลากรมีค่านิยมและความเป็น มจธ. ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในบรรลุวิสัยทัศน์ (VISION)  และภารกิจ (MISSION)  ขององค์กร ก็คือ ทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยฯ  จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดให้บุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการ และสายวิชาชีพอื่นๆ ทุกคนต้องเข้าโครงการ On-Boarding Program  เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก มจธ. ในทุกมิติ อันได้แก่ ความเป็นมาและการบริหารงาน  ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม และปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Values) ให้กับพนักงานใหม่ ทุกคนให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และปฏิบัติงานโดยยึดหลักการทำงานอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

Phase 1 KMUTT Profile => พนักงานใหม่รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของ มจธ. และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  และรับรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่างๆ

Phase 2 KMUTT Visits => พนักงานใหม่ได้รู้จักภารกิจ และบทบาทต่างๆ ของแต่ละพื้นที่การศึกษาของ มจธ.

Phase 3 KMUTT Tools => พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยให้งานเกิดคุณภาพ

Phase 4 KMUTT Community Services => พนักงานใหม่ได้รับรู้บทบาทของ มจธ. กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานใหม่สายวิชาการ และพนักงานใหม่สายวิชาชีพอื่นๆ

ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2560 – ปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 (Phase 1 -3)

เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560 (Phase 4)

เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม

  • พนักงานใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่กำหนด ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเข้าปฏิบัติงาน (ยกเว้น Phase 4 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ)
  • หากพนักงานใหม่เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามหัวข้อที่กำหนดไว้  หน่วยงาน (ผู้บังคับบัญชา) ต้องชี้แจงให้เห็นว่าพนักงานใหม่ผู้นี้มีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การวัดและประเมินผล

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร 8077-8

เอกสารประกอบโครงการ On-Boarding Program

โครงการ On-Boarding Program สำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการ และสายวิชาชีพอื่นๆ

ขอบเขตกิจกรรมและแผนโครงการ

แผนการจัดโครงการแต่ละ Phase

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU