โครงการ On-Boarding Program กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดน่าน – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ On-Boarding Program กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดน่าน

(ร่าง) โครงการ On-Boarding Program

กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2558

 

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58

06.00 น. เดินทางถึง จ.น่าน เข้าที่พัก
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. – 09.30 น. เดินทางไปยัง วิทยาลัยชุมชน
09.30 น. – 10.30 น. ฟังการบรรยายและ เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชน (การออกแบบหลักสูตรที่สัมพันธ์กับฐานความรู้ชุมชน)
10.30 น. – 11.00 น. เดินทางไปยัง ธนาคารต้นไม้ บ้านนาเหลือง
11.00 น. – 12.00 น. ฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการดำเนินงาน ธนาคารต้นไม้
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30 น. เดินทางไปยังวัดโป่งคำ อ.สันติสุข
14.30 น. – 16.30 น. สนทนากับพระอาจารย์สมคิด ประเด็นเกี่ยวกับอาชีพ ท้องถิ่น การอนุรักษ์ และการทอผ้า
17.00 น. – 18.00 น. เดินทางไปยังที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และแยกย้ายเข้าที่พัก

วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 58

07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. – 09.30 น. ออกเดินทางไปยัง อ.บ่อเกลือ
09.30 น. – 10.30 น. ฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “ภาพรวมการทำงานของมจธ.ในพื้นที่ จ.น่าน”
11.30 น. – 12.00 น. เยี่ยมชม การดำเนินงานของ มจธ. ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ (สวนทน,การทำเกษตรแบบเข้มบนพื้นที่จำกัด)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. เดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า
14.00 น. – 16.00 น. เรียนรู้วิถีชีวิตมละบริ การเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเก็บหาล่าสู่ชุมชนเกษตรพึ่งตนเองบนฐานข้อมูล (งานวิชาการสู่การพัฒนาอาชีพอย่างมีส่วนร่วม)
16.00 น. – 17.00 น. เดินทางกลับไปยัง อ.บ่อเกลือ (ออฟฟิศ มจธ.)
18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. – 20.30 น. กิจกรรม Refect รอบกองไฟ
20.30 น. เข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 58

07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. – 09.00 น. ออกเดินทาง
09.00 น. – 11.00 น. เยี่ยมชม กลุ่มข้าวไร่ บ้านห่างทางหลวง (ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และการจัดการปัญหาข้าวไม่เพียงพอ) หรือกลุ่มข้าวเจ้าหอมล้านนา (ข้าวท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
11.00 น. – 12.00 น. เดินทางกลับ
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. ออกเดินทาง
14.00 น. – 16.00 น. เยี่ยมชม การทำเกษตรบนพื้นที่สูง (สตอเบอรี่ และผักสลัด) ก๋อกวม
16.00 น. ออกเดินทางไปยัง อ.เมือง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ

หมายเหตุ
1. มีผู้ร่วมเดินทาง ประมาณ 36 คน : ผู้บริหาร (พี่สุเมธ อ.ศศิธร พี่กนกรัตน์) + ผู้ประสาน งาน และ ผู้เข้าอบรม On-Boarding 30 คน
2. กลุ่มการเดินทางจากกรุงเทพฯ-น่าน จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เดินทางโดยเครื่องบิน และเดินทางโดยรถทัวร์

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU