โครงการ On-Boarding Program กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ On-Boarding Program กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

(ร่าง) โครงการ On-Boarding Program

กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2558

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

08.00 น. รถไปรับที่อาเขต / สนามบินเชียงใหม่
08.30 น. – 09.30 น. เดินทางไปยังปากทางขึ้นดอยอินทนนท์ ปั๊มน้ำมันบางจากจอมทอง
09.30 น. – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้าในปั๊มน้ำมัน
10.00 น. – 10.30 น. เดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงน้ำจืดพื้นที่สูงอินทนนท์ : หน่วยย่อยบ้านแม่กลางหลวง
10.30 น. – 12.00 น. ฟังบรรยายที่มาและการดำเนินงานของสถานีวิจัย พร้อมเยี่ยมชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงและผลิตภัณฑ์ชุมชน
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์
13.00 น. – 14.00 น. เยี่ยมชม ระบบเลี้ยงปลา Trout ปลา Sturgeons ณ สถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูง
14.00 น. – 15.00 น. เดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
15.00 น. – 16.00 น. ฟังบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
16.00 น. – 17.00 น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ (งานส่งเสริมไม้ดอก, งานส่งเสริมเลี้ยงไก่หระดูกดำ, งานวิจัยเพาะปลูกเห็ดเมืองหนาว, งานวิจัยทดสอบสายพันธุ์วนิลา)
17.00 น. – 17.30 น. เดินทางไปยังที่พัก สถานีเกษตรหลวงแม่จอนหลวง
17.30 น. – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. – 20.30 น. ฟังการบรรยายเรื่อง “มจธ. กับโครงการหลวง” โดย คุณบวรศักดิ์ เพชรานนท์
21.00 น. เข้าที่พัก (สถานีเกษตรหลวงแม่จอนหลวง)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ สถานีเกษตรหลวงแม่จอนหลวง
08.00 น. – 08.30 น. ออกเดินทางไปยัง โรงชาขุนแม่วาก
08.30 น. – 09.30 น. เยี่ยมชม และชิมชา พร้อมฟังกระบวกการผลิตชาของโครงการหลวง
09.30 น. – 11.30 น. ออกเดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
11.30 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
13.00 น. – 14.00 น. ฟังบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
14.00 น. – 15.00 น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ (แปลงทดสอบสายพันธุ์สตอเบอร์รี่, แปลงสาธิตองุ่น, โรงคัดบรรจุ)
15.00 น. – 15.45 น. เดินทางไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
16.30 น. – 17.30 น. เดินทางไป สถานีเกษตรหลวงปางดะ
17.30 น. – 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
19.30 น. – 20.30 น. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปการศึกษาดูงาน
20.30 น. เข้าที่พัก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
08.00 น. – 10.00 น. ฟังบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ
10.00 น. – 11.00 น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ (งานวิจัยโรงเรือน, งานวิจัยพันธุ์ไม้ดอก, งานผลิตกล้าไม้ผล, การจัดการปละการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์, การจัดการน้ำภายในศูนย์)
11.00 น. – 12.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. ฟังบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
14.00 น. – 16.00 น. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวม่อนแจ่มภายใต้การจักการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
16.00 น. – 17.00 น. เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมตัวกลับ กทม.

หมายเหตุ เวลาในการดูงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสิริพร 8078

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU