แบบกรอกรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ On-Boarding Program – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แบบกรอกรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ On-Boarding Program

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ On-Boarding Program สำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการและวิชาชีพอื่นๆ ประจำปี 2559 และกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กรเพื่อให้พนักงาน ได้รู้จัก มจธ. ในทุกมิติ และการปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ อันได้แก่ ความเป็นมาและการบริหารงาน ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Values) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณภาพ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างเครือข่าย ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559 ตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการตาม LINK ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดการ ภายในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559

**ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการอบรมอาจนำไปใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างพนักงาน

เอกสารแนบ

 กำหนดการโครงการ On-Boarding Program สำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการและวิชาชีพอื่นๆประจำปี 2559

แบบกรอกรรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ On-Boarding Program

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU