รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ให้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับพนักงานตำแหน่งวิชาชัพอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการพิจารณาพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นั้น

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ และพิจารณาบุคลากรในสังกัดที่มีความเหมาะสม สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถกรอกใบสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ตามเอกสารแนบด้านล่าง

*และโปรดดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว เป็นไฟล์ มายังอีเมล์ anusara.aa@mail.kmutt.ac.th ตั้งชื่อเรื่อง ” ลับ นำส่งเอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ” และส่งเอกสารฉบับจริงตามมาภายหลังได้ ณ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ นางสาวอนุสรา ชูชื่น
โทรศัพท์ 080-927-7257 อีเมล์ anusara.aa@mail.kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU