รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2564

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง https://hrd.kmutt.ac.th/ และ อีเมล์ของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ลิงก์สมัครเข้ารับการอบรม : bit.ly/EngDev364

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สิริพร ปานแสง MS Teams : siriporn.pan@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายนอก

MENU