รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. ผ่านรูปแบบผสมผสานระหว่างเรียนในชั้นเรียนและออนไลน์ ณ คณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 22 กันยายน 2563 ผ่านทาง www.hrd.kmutt.ac.th และ อีเมล์ของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียดหลักสูตร

ใบสมัครเข้ารับการอบรม 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-470-8078

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU