ระบบการเรียนรู้ E-Training ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระบบการเรียนรู้ E-Training ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

       สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพ เพื่อรองรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะด้านวิชาชีพโดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้มีมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งได้จัดทำชุดฝึกอบรม(E-Training) สาขาวิชาชีพ และข้อมูลต่าง ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป และสถานประกอบการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าสู่ชุดฝึกอบรม (E-Training) คลิกที่ https://e-training.tpqi.go.th/

ดูข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ คลิกที่ https://bit.ly/2VnkOVq

หรือเพียงสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการเรียนรู้ E-Training

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายนอก

MENU