ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย
– นางสาวสิริพร ปานแสง สังกัดสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– นายณัฐพงศ์ รัตนสุภา สังกัดกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย
– นายไกรศิลา กานนท์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนและสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ ดังกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน และสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ดังเอกสารแนบ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU