ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบคอมพิวเตอร์ 2/2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบคอมพิวเตอร์ 2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

=> รอบที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

=> รอบที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 256 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

=> รอบที่ 4 วันที่ 18 มิถุนายน 256 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

ท่านสามารถศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของการสอบวัดระดับสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Competency) ได้ที่ https://hrd.kmutt.ac.th/self-learning/education-guide-line/

**ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เตรียมบัตรประจำตัวพนักงาน/ลูกจ้าง ในการลงทะเบียนเข้าทดสอบ**

หมายเหตุ
1. ผู้ที่อยู่ในระดับ จ1/สว1-2/พ1-3 ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง
2. ผู้ที่อยู่ในระดับ จ2-4/สว3-5/พ4 ใช้เวลาทดสอบ 3 ชั่วโมง
3. กรณียกเลิกการเข้ารับการทดสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้ามายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนวันเข้าทดสอบ
4. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบ แต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด ท่านละ 300 บาท
5. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอยกเลิกการทดสอบรอบที่ 1 เนื่องจากมีผู้สมัครทดสอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดาราวีณ์ darawee.mai@kmutt.ac.th (8078)

เอกสารรายชื่อ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU