ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2559 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 3 ราย

1. นางสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช

2. นายเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช

3. นางสาวอัญชลี รอดภัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนและสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 ห้อง AD 910 ดังกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน และสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2559

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU