ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อพนักงานตำแหน่ง วิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ดังนี้

 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561

เอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU