บริหารอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริหารอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

บริหารอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

Categories: การบรรยาย,ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU