ชี้แจงเรื่องการประกาศผลการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชี้แจงเรื่องการประกาศผลการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

เรียน บุคลากรผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ (พนักงานและข้าราชการ)

ตามที่ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ (พนักงานและข้าราชการ) ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2560 นั้น
มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการนำคะแนนของผู้เข้าทดสอบทั้งหมด ไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากร มจธ. และจะประกาศผลคะแนนสอบ เมื่อมีการกำหนดเกณฑ์ฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 8078

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU