ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566” – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566” จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU