กิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ที่รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ 2565กิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ที่รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ 2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ที่รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ 2565กิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ที่รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ 2565

        สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ได้มีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ที่รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย และได้เข้าพบหน่วยงานต้นสังกัดในการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา และรับคำแนะนำในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

        กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยมีรศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (อธิการบดี) ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล (รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล) และเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุนที่ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) และสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU